ЕКОЛОГІЧНИЙ КАЛЕНДАР


Січень

11.01. – День за­повідників і національ­них парків
Впер­ше День за­повідників і національ­них парків по­чав відзна­чати­ся в 1997 році за ініціати­вою Цент­ру охо­рони ди­кої при­роди і Всесвітнього фон­ду ди­кої при­роди. 11 січня був об­ра­ний Днем за­повідників і національ­них парків в оз­на­мену­ван­ня річниці ут­во­рен­ня пер­шо­го дер­жавно­го за­повідни­ка Росії Бар­гузінско­го за­повідни­ка у 1916 році.

18-25.01. – Ве­ликий зи­мовий облік птахів
Зи­мовий облік птахів ча­сом на­зива­ють Різдвя­ним. Тра­диція обліку птахів на­роди­лася в 1990 р. у США, ко­ли ре­дак­тор орніто­логічно­го жур­на­лу Bird-Lo­re Френк Чеп­мен зап­ро­пону­вав но­вий спосіб про­веден­ня Різдвя­ного по­люван­ня — з бінок­лем в ру­ках замість зброї. За його зак­ли­ком впер­ше 26 лю­дей про­вели цей свят­ко­вий день ра­зом з пташ­ка­ми, спос­теріга­ючи та вив­ча­ючи їх, радіючи їх польоту та сво­боді. З цього ча­су «звич­ка» обліко­вува­ти птахів у Різдвяні дні ши­роко по­шири­лася на те­ренах США, Ка­нади, Ла­тинсь­кої Аме­рики, Ка­рибсь­ких і де­яких Ти­хо­океансь­ких ост­ровів. Сьогодні біль­ше ніж 50 тис. лю­дей обліко­ву­ють птахів.

29.01. – День мобілізації зу­силь про­ти заг­ро­зи ядер­ної вій­ни
Свят­куєть­ся з 1985 р., з мо­мен­ту прий­нят­тя Делій­ської дек­ла­рації про прин­ци­пи віль­но­го від ядер­ної зброї та не­насиль­ниць­ко­го світу

Лютий

Лютий-березень – Всеукраїнська екологічна акція по охороні квітів-первоцвітів «Первоцвіт»

2 лютого – Всесвітній День охорони водно-болотяних угідь
В цей день в 1971р. в Іранському місті Рамcар підписано Конвенцію про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином, як середовища існування водоплавних птахів (Рамсарська конвенція). В 1996р. постійний комітет Конвенції вибрав 2 лютого – річницю підписання Рамсарської конвенції, - як дату святкування та проголошення Конвенції про водно-болотяні угіддя на усій земній кулі.

19 лютого – Міжнародний день захисту морських ссавців (День китів)
 Святкується з 1986р., коли, після 200-річного винищення китів, Міжнародна китова комісія ввела заборону на китовий промисел і на торгівлю китовим м'ясом. В Україні це свято можна назвати днем захисту дельфінів, адже вони є єдиними представниками морських ссавців, які мешкають у наших солоних водах.

Березень

Березень – Всеукраїнський конкурс «До чистих джерел»
Мета конкурсу – силами громадськості здійснити пошук джерел, розчищення, облаштування та догляд території навколо джерел питної води: струмків, колодязів, артезіанських свердловин.

14 березня – Всесвітній день дій проти гребель, на захист річок, води, життя

Започаткований у 1997 р. з метою об'єднання зусиль людей всього світу в боротьбі проти гребель, а також здійснення просвітництва щодо впливу гребель на річкові екосистеми.

21 березня – Всесвітній день лісів
Цей день відзначається урядами та міжнародними організаціями для визначення плану збереження лісів, збільшення кількості зелених насаджень.
22 березня – Всесвітній день води (Всесвітній день охорони водних ресурсів)
Генеральна асамблея ООН оголосила 22 березня Всесвітнім днем водних ресурсів (резолюція 47/193 від 22 грудня 1992 року) з метою підвищення рівня обізнаності про значення і важливість води для продовження життя на Землі, раціональне використання водних ресурсів для підвищенню рівня економіки і соціального добробуту.

23 березня – Всесвітній метеорологічний день
У 1960 р. Всесвітня організація метеорології вирішила, що 23 березня буде святкуватися як Всесвітній день метеорології. Мета – акцентувати важливість метеорології і метеорологічної служби для забезпечення добробуту населення.

31 березня – Всесвітня акція "Година Землі"
Започаткована в Сіднеї (Австралія) в 2007 році, має на меті продемонструвати урядам країн світу, бізнес-організаціям та людям, що дії проти глобального потепління не тільки необхідні, але й можливі.
Квітень

1 квітня – Міжнародний день птахів (День зустрічі птахів)
Проходить щорічно в рамках програми ЮНЕСКО "Людина і біосфера". 1 квітня 1906 року була підписана Міжнародна конвенція по охороні птахів. День птахів – це не лише річниця Конвенції, але і час прильоту пернатих із зимівель. Вперше цей день, як масове дитяче свято, став проводитися в Сполучених Штатах Америки. Організатором виступив педагог з містечка штату Пенсільванія. Незабаром його підтримала одна з популярних газет «Пітсбургська телеграфна хроніка», що почала популяризацію Дня птахів.

7 квітня – День охорони здоров'я
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) була організована в цей день. У зв'язку із постійною зміною та забрудненням довкілля щораз актуальнішим стає питання охорони здоров'я. Цей день проголошений ООН для того, щоб більшість країн звернула особливу увагу на різноманітні аспекти охорони здоров'я, викликаних навколишнім середовищем.

21 квітня (третя субота квітня) – Всеукраїнський день довкілля
Відзначається в Україні з 1999 р. Встановлений Указом Президента України "Про День довкілля" на підтримку ініціативи Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України і громадських природоохоронних організацій з метою розвитку діяльності, започаткованої Всеукраїнською акцією "Дерево Життя" та іншими громадськими ініціативами.

3-4 тиждень квітня – "Марш парків"
Марш парків - міжнародна екологічна акція на підтримку заповідної справи, святкується з 1995р. за ініціативою Центру охорони дикої природи в Україні, Росії, Білорусі, Вірменії та державах Центральної Азії щорічно. Марш парків – міжнародна акція громадської підтримки особливо охоронюваних природних територій.

22 квітня – Міжнародний день Землі
Вперше організований 22 квітня 1970р. у Нью-Йорку. З 1990р. цей день проголошено міжнародним, в Україні відзначається з 1992 року.

26 квітня – Роковини Чорнобильської катастрофи. Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф
У цей день у 1986 році на Чорнобильській атомній електростанції стався вибух, який спричинив соціально-екологічну катастрофу глобальних масштабів. У вересні 2003 року на саміті СНД тодішній президент України Л. Кучма запропонував країнам-учасницям Співдружності оголосити 26 квітня Міжнародним днем пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф. Ця пропозиція була підтримана Радою глав держав СНД.

Травень
3 травня – День Сон­ця
Започаткований Міжна­род­ним суспіль­ством со­няч­ної енергії в 1994 р., щоб при­вер­ну­ти ува­гу до мож­ли­вос­тей ви­корис­тання по­нов­лю­ваних дже­рел енергії. Ен­тузіас­ти й про­фесіона­ли, гро­мадські ор­ганізації й фірми по всій Європі ор­ганізу­ють різно­го ро­ду за­ходу, пов'язані з де­монс­трацією мож­ли­вос­тей со­няч­ної енер­ге­тики: дні відкри­тих две­рей со­няч­них і енер­го­зберігаючих бу­динків, пробіги со­няч­них ав­то­мобілів, елект­ро­мобілів то­що.

12 травня – Свято екологічної освіти
Святкується викладачами навчальних закладів та студентами у зв'язку з важливістю екологічної освіти, формування екологічної свідомості та обміну досвіду між державами.  Організовується у навчальних закладах усіх рівнів, починаючи з дитячих садків та закінчуючи вищими навчальними закладами.

15 травня – Міжнародний день клімату
Святкується у зв'язку з оголошенням метеорологами необхідності захисту клімату як ресурсу для добробуту нинішніх та прийдешніх поколінь, адже клімат, погода, природні катаклізми суттєво впливають на продовольчу, життєву, майнову безпеку, на водні ресурси, відпочинок та збалансований розвиток усіх держав без винятку.

22 травня – Міжнародний день біологічного різноманіття
20 грудня 2000р. Генеральна Асамблея ООН оголосила 22 травня Міжнародним днем біологічного різноманіття (резолюція 55/201). В цей день була прийнята Конвенція про біологічне різноманіття . Раніше цей День відзначався 29 грудня, але у 2000 р. Конференція учасників Конвенції рекомендувала змінити дату для того, щоб привернути більше уваги до цього заходуі, поглибити розуміння питань біорізноманітності і підвищити обізнаність про них.

24 травня – Європейський День парків
Організований в 1999 році Федерацією ЄВРОПАРК (EUROPARC Federation), яка об'єднує природні території, що охороняються, в тридцяти шести європейських країнах. Європейський день парків символізує міжнародну солідарність територій, що охороняються.

31 травня – Всесвітній день проти куріння
Всесвітній день без тютюну, тобто день, вільний від тютюнового диму, був встановлений в 1988 році Всесвітньою організацією охорони здоров'я на 42 сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я (резолюція № WHA42.19). Перед світовою спільнотою було поставлено завдання – добитися, аби в XXI столітті проблема куріння тютюну зникла.

Червень

5 червня – Всесвітній день навколишнього середовища

Проголошений 15 грудня 1972 р. Генеральною Асамблеєю ООН, проводиться з метою поглиблення суспільного усвідомлення необхідності зберігати і покращувати довкілля. Обрання цієї дати обґрунтовано тим, що саме в цей день відкрилася Конференція ООН із проблем навколишнього середовища (Стокгольм, 1972), за результатами якої створено Програму ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП).

8 червня – Всесвітній день океанів
Проголошений у 1992 р. на Міжнародній конференції з навколишнього середовища і розвитку у Ріо-де-Жанейро. Проголошенням цього свята ООН підкреслила життєву важливість океанів для планети, а також необхідність турботи про їх благополуччя.

17 червня – Всесвітній день боротьби з оспустелюванням та посухами
Проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 1994 р., коли була прийнята Конвенція ООН про боротьбу з опустелюванням.

 

Липень
4 липня – Міжнародний день дельфінів – полонених
З огляду на існування по всьому світу дельфінаріїв, ця дата є дійсно актуальною для дельфінів і біорізноманіття.
11 липня – Всесвітній день народонаселення
У 1989р. Рада ПРООН рекомендувала відзначати 11 липня як Всесвітній день народонаселення (рішення ПРООН 89/46). Ведучи відлік від 11 липня 1987р., коли чисельність населення світу перетнула позначку 5 мільярдів мешканців, цей День має на меті загострити увагу на невідкладності та важливості питань народонаселення.
30 липня – День ство­рен­ня національ­ної служ­би ка­ран­ти­ну рос­лин Ук­раїни
Ук­раїна од­на із пер­ших країн СНД, в якій бу­ло прий­ня­то За­кон "Про ка­ран­тин рос­лин". Офіцій­ною да­тою ство­рен­ня національ­ної служ­би ка­ран­ти­ну рос­лин Ук­раїни слід вва­жати 30 черв­ня 1993 ро­ку. Ос­новні зав­дання­: ви­яв­лення, ло­калізація і ліквідація ре­гульова­них шкідли­вих ор­ганізмів; здій­снен­ня дер­жавно­го конт­ро­лю за дот­ри­ман­ням ка­ран­тинно­го ре­жиму і про­веден­ням за­ходів з ка­ран­ти­ну рос­лин при ви­рощу­ванні, за­готівлі, ви­везенні, вве­зенні, транс­пор­ту­ванні, зберіганні, пе­реробці, ре­алізації та ви­корис­танні об'єктів ре­гулю­ван­ня.
Серпень

6 серпня – День дій за заборону ядерної зброї
У цей день 6 серпня 1945р. американська авіація піддала атомному бомбардуванню японське місто Хіросіма. Вперше в історії ядерна зброя була застосована проти людей і продемонструвала свою жахливу силу.
16 серпня – Міжнародний день безпритульних тварин
Цей день увійшов до міжнародного календаря згідно з пропозицією міжнародного Товариства Прав Тварин (ISAR) США. «Ми відповідаємо за тих, кого приручили». Нагадати людям слова відомого письменника Антуана де Сент-Екзюпері покликаний Міжнародний день безпритульних тварин. Щороку 16-го серпня зоозахисники світу привертають увагу до проблеми жорстокого поводження з братами нашими меншими.

Вересень
1 вересня – День пам’яті видів, ви­нище­них лю­диною
Цього чис­ла в 1914 році в зо­опар­ку м. Цин­ци­наті, США, по­мер ос­танній мандрівний го­луб. Ми не по­бачи­мо їх вже ніко­ли... моа, тур, ква­га, дронт, тар­пан, епіорніс, сум­ча­тий вовк, безк­ри­ла га­гар­ка, стел­ле­рова ко­рова, мандрівний го­луб - ко­лосальні масш­та­би мар­нотратс­тва і не­обач­ності цивілізо­ваних лю­дей.
15 вересня – День ство­рен­ня Грінпіс
Грінпіс - GRE­EN­PE­ACE, що оз­на­чає «Зе­лений світ» - найвідоміша не­залеж­на міжна­род­на гро­мадсь­ка ор­ганізація, зас­но­вана 1971 ро­ку в Ка­наді. Ос­новне зав­дання ор­ганізації - спри­яти еко­логічно­му відрод­женню та при­вер­та­ти ува­гу лю­дей та вла­ду до збе­режен­ня при­роди. Gre­en­pe­ace - єди­на еко­логічна ор­ганізація міжна­род­но­го масш­та­бу.
16 вересня – Міжнародний день захисту озонового шару
Генеральна Асамблея ООН 19 грудня 1994 р. проголосила 16 вересня Міжнародним днем захисту озонового шару. Цей день відзначається з 1995р. в пам'ять про день підписання Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар (Монреальського протоколу) в 1987р., враховуючи необхідність збереження озонового шару, який фільтрує сонячне проміння і попереджує шкідливий вплив ультрафіолетового проміння на поверхню Землі, тим самим зберігаючи життя на планеті.

22 вересня – День без автомобілів
Вперше відмічався в 1998 р. у Франції, коли в ряді міст було припинено автомобільний рух. Як правило, в цей день забороняється пересування на автомобілях, а мешканці використовують альтернативні способи пересування. Мета такого заходу - привернути увагу до проблеми забруднення атмосферного повітря транспортними засобами, знизити рівень концентрації вихлопних газів у міському повітрі, зменшити шумове навантаження, сприяти розвиткові альтернативних видів пересування. День без автомобілів в Україні офіційно не відзначається, однак такі акції проходять за ініціативою громадськості чи місцевих органів влади в окремих містах України.

27 вересня – Міжнародний День туризму
Всесвітній день туризму відзначається щорічно з метою пропаганди туризму, висвітлення його внеску в економіку та екологію світової спільноти, розвитку зв'язків між народами різних країн.

28 вересня – Міжнародний день боротьби за заборону МОКС-палива
Започаткований в Росії, де екологічні організації у 1998 р. закликали громадськість виступити проти використання МОКС-палива (від англ. MOX - mixed oxides) – змішаного оксиду урану та плутонію, для реакторів АЕС, враховуючи високий екологічний ризик його використання. Цей день відзначається в пам'ять про одну з найбільших ядерних катастроф XX століття – вибуху на плутонієвому заводі "Маяк" в м. Челябінськ у 1957 р. Ідею проведення такого дня підтримали більше сотні громадських організацій світу.

30 вересня-1 жовтня – Міжнародні дні спостереження за птахами
Проводяться з ініціативи товариств охорони птахів з метою заохочення широкого загалу до пізнання світу пернатих і привернення уваги до проблем їх збереження, оскільки, внаслідок діяльності людини і забруднення довкілля, чисельність деяких видів значно зменшується або ж знаходиться під загрозою зникнення. Результати своїх спостережень учасники акцій надсилають в товариства охорони птахів і такі результати опрацьовуються, узагальнюються та оприлюднюються.

Жовтень
2 жовтня – Всесвітній день свійських тварин
Святкується з 1983р., приурочений до дня народження Махатми Ганді – передового борця за гуманне поводження із свійськими тваринами, з метою досягти зменшення у майбутньому даремних страждань і смерті мільярдів корів, свиней та інших свійських тварин. В цей день також викриваються спустошувальні наслідки впливу інтенсивного тваринництва на здоров'я людини та стан довкілля.

4 жовтня – Всесвітній день захисту тварин
Всесвітній день захисту тварин відмічають у день смерті Святого Франциска – покровителя усіх беззахисних, у тому числі і тварин,  проголошений в 1931р. учасниками Міжнародного конгресу прихильників руху із захисту природи, який проходив в Італії.

6 жовтня – Всесвітній день охорони місць існування
Свято було затверджене в 1979 році в рамках Конвенції про охорону дикої флори і фауни, і природних місць існування в Європі.

10 жовтня (друга середа жовтня) – Міжнародний день із зменшення небезпеки стихійних лих
Генеральна Асамблея ООН, проголосивши з 1 січня 1990р. Міжнародне десятиріччя із зменшення небезпеки стихійних лих, вирішила оголосити другу середу жовтня Міжнародним днем зі зменшення небезпеки стихійних лих і відмічати його щороку.

31 жовтня – День Чорного моря
Відзначається у день, коли в 1996р. шість причорноморських країн – Болгарія, Румунія, Туреччина, Грузія, Росія та Україна – підписали Стратегічний план дій щодо реабілітації та захисту Чорного моря, що передбачає здійснення практичних заходів, спрямованих на відновлення та збереження довкілля Чорного моря (зменшення забруднення, удосконалення управління живими ресурсами, підтримку соціального розвитку у спосіб, що не шкодить довкіллю, а також фінансування екологічних проектів).

Листопад

6 листопада – Міжнародний день попередження експлуатації навколишнього середовища під час війни та військових конфліктів
5 листопада 2001р. Генеральна Асамблея ООН оголосила 6 листопада кожного року Міжнародним днем попередження експлуатації навколишнього середовища під час війни та військових конфліктів, враховуючи, що шкода, яка наноситься навколишньому середовищу після їх закінчення відчувається на стані екосистем і природних ресурсів та виходить за межі національних територій.
11 листопада – Міжнародний День енергозбереження
Основна мета – привернути увагу влади та громадськості до раціонального використання ресурсів та розвитку відновлюваних джерел енергії.
15 листопада – День вто­рин­ної пе­рероб­ки
За останні 30 років людство витратило третину наявних на Землі ресурсів. З кожним роком споживання ресурсів збільшується на півтора відсотка. Тому таке важливе значення набуває економія природних ресурсів, пошуки альтернативних ресурсів, вторинна переробка сировини. Проводиться для приверення ува­ги гро­мадсь­кості, про­мис­ло­вих струк­тур до проб­ле­ми вто­рин­ної пе­рероб­ки відходів. У цей день про­водяться акції Рісай­клінг (вто­рин­ної пе­рероб­ки) кольоро­вих і чор­них ме­талів, зно­шених пок­ри­шок від ав­то­мобілів, плас­ти­кових пля­шок, па­перу.

3 четвер листопада – Всесвітній день боротьби з палінням
Відзначається за ініціативою Міжнародного союзу боротьби з раком і має на меті нагадати курцям про шкідливість паління, і закликати їх звільнити світ та навколишнє середовище від тютюнового диму. В цей день проводяться акції та заходи, спрямовані на боротьбу з палінням, поширюється і видається спеціальна література з цього питання.

24 листопада – День без покупок
Мета Дня без покупок – звернути увагу на соціальні, економічні, екологічні та етичні наслідки сучасної культури споживацтва і дати зрозуміти людству, що крім різних товарів та матеріальних речей, у світі існує багато важливіших цінностей.


Грудень

Всеукраїнські природоохоронні акції "Збережи ялинку", "Наша допомога птахам"
Метою акцій є загострення ува­ги гро­мадсь­кості, бережне ставлення та збереження живої природи в зимову пору.

3 грудня – День боротьби з пестицидами
Відзначається у день, коли в 1984р. на пестицидному заводі в Бхопалі (Індія) сталася екологічна катастрофа. Щоб привернути увагу до вирішення проблем, які виникають внаслідок виробництва та застосування небезпечних хімічних речовин, Латиноамериканська мережа активістів проти пестицидів оголосила 3 грудня Днем боротьби з пестицидами, який незабаром став міжнародним.

10 грудня – День прав людини
4 грудня 1950р. Генеральна Асамблея ООН запропонувала всім державам та зацікавленим організаціям відмічати 10 грудня День прав людини. Цей день знаменує прийняття Загальної Декларації прав людини в 1948р. До основних (фундаментальних) прав людини належить право на чисте та безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище. Згідно з Законом, громадянин України має право на: безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище; об'єднання в громадські природоохоронні формування; одержання в установленому порядку повної та достовірної екологічної інформації тощо. У ст. 50 Конституції України записано: «Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення».
11 грудня – Міжна­род­ний день гір
Про­голо­шений 57-ою Ге­нераль­ною Асамб­леєю ООН у 2003 році з ме­тою за­лучен­ня ува­ги до проб­лем роз­витку гірсь­ких районів пла­нети і не­обхідності на­дан­ня до­помо­ги їх населен­ню. Гірські райони зай­ма­ють приб­лизно 26% по­верхні Землі і є важ­ли­вим дже­релом вод­но­го, енер­ге­тич­но­го та біологічно­го роз­маїття. Крім то­го, во­ни слу­жать дже­релом та­ких найцінніших ре­сурсів, як ко­рисні ко­пали­ни, лісові та сіль­сько­гос­по­дарські про­дук­ти, і відкри­ва­ють ши­рокі мож­ли­вості в плані відпо­чин­ку.

Люби природу не як символ Душі своєї, Люби природу не для себе - люби для неї.    М. Рильський

 
 
 
Оперативна розробка вебсайтів
 

Make a free website with Yola