Освіта в інтересах сталого розвитку

Вплив на політику сталого розвитку в Україні - від громадських дій до національних концепцій та стандартів

З метою просвіти населення та впливу на політику сталого розвитку в Україні в 2010 році за ініціативи та підтримки Державної екологічної Академії післядипломної освіти, управління Мінприроди та Програми малих грантів ГЕФ/ПрООН в Україні створили Партнерську мережу «Освіта в інтересах сталого розвитку», яка об’єднала громадські організації природоохоронного напрямку, освітні заклади різних рівнів, управлінські та урядові підрозділи природоохоронної галузі, підприємства, небайдужих громадян. Ми розуміємо всю важливість екологічної освіти, тому ГО "За чисте довкілля" однією з перших увійшла в  Партнерську мережу «Освіта в інтересах сталого розвитку», яка забезпечує обмін досвідом, доступ до нормативних національних та міжнародних документів, навчальних матеріалів, інформацією про міжнародний досвід у галузі ОСР. Партнерська мережа «Освіта в інтересах сталого розвитку» сьогодні допомагає реалізовувати пріоритети в природоохоронній сфері на державному рівні, залучаючи до своїх лав більше організацій, ведучи послідовну просвітницьку діяльність на всіх рівнях, збільшуючи вплив на політику сталого розвитку в Україні: від громадських дій до національних концепцій та стандартів, допомагаючи реалізовувати уряду України пріоритети в природоохоронній сфері.

ПРОЕКТ №3:  «Підтримка організацій громадянського суспільства (ОГС) в розвитку партнерств для стійкого використання природно-заповідного фонду України»


UKR/EU-NGOs/OP5/Y4/2014/02  Впровадження: 01.06.2016-30.10.2016 рр.
В склад природно-заповідного фонду (ПЗФ) України входять більше 7600 територій і об'єктів загальною площею 3,2 млн. га, що складає 5,4 % від загальної площі країни. Не дивлячись на те, що території природно-заповідного фонду мають тенденцію до збільшення, їх доля в Україні є недостатньою і продовжує залишатися значно меншою ніж у більшості країн Європи, де площі природно-заповідного фонду складають в середньому 15 % від загальної площі.
Території природно-заповідного фонду є тими об'єктами де в меншій мірі проявляється негативний вплив від життєдіяльності людини, менше зазнає втрат глобальне і локальне біорізноманіття, яке швидко зменшується внаслідок прямого та непрямого впливу діяльності людини.
Світова спільнота та громадські організації закликають всіх усвідомити реальність екологічних загроз людському життю. Донести це до свідомості більшості населення планети можливо тільки через просвітницьку діяльність. Варто визнати, що будь-яка проблема навколишнього середовища потребує екологічної освіти для її вирішення. Будь-яке рішення - одночасно і вольовий, і інтелектуальний акт, що потребує уміння знаходити взаємозв'язок і рішення там, де їх просто не може побачити екологічно неосвічена людина. Екологічна освіта повинна підготувати громадян до адаптації до змін середовища шляхом засвоєння прийомів стемного мислення, поєднання етичних норм і засвоєння навичок суспільної роботи.
Партнерська мережа «Освіта в інтересах сталого розвитку» в 2016 році в Україні за сприяння ПМГ ГЕФ-ЕС-НПО впроваджує проект підтримки організацій громадянського суспільства в розвитку партнерств для просвітницької діяльності з використанням об'єктів природно-заповідного фонду. Проектом передбачено вирішення чотирьох основних компонентів:
 • Аналіз існуючої нормативно-правової бази та підготовка рамковиї нормативно-правових та методичних документів для співробітництва населення з об'єктами ПЗФ з природоохоронної та екоосвітницької діяльності.
 • Підвищення потенціалу представництв ПЗФ, ОГС для ефективної взаємодії з навчальними закладами і місцевими громадами з природоохоронних і освітніх питань.
 • Реалізація пілотного проекту з формування партнерства «Об'єкт ПЗФ - установи освіти» для Чернігівської області України, на базі якого буде продемонстровано реалізації міжнародних принципів ОУР на платформі ПЗФ.
 • Проведення національної компанії для обговорення формату впровадження регіональних рішень VIII конференції в Батумі(8-10 червня 2016 року) в національну екологічну політику України.

ПРОЕКТ №2:  «РОЗБУДОВА  СПРОМОЖНОСТІ
ТА ПІДВИЩЕННЯ  ЕКОЛОГІЧНОЇ  СВІДОМОСТІ - ЗАПОРУКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
»


UKR/SGP/OPS/Y3/STAR/CD/13/10 Впровадження: 10.07.2013-30.06.2014 рр.

Підвищення рівня екологічних знань і розуміння місцевим населенням небезпечності глобальних екологічних проблем є важливим завданням ГЕФ ПМГ в Україні. Зміна клімату і деградація навколишнього середовища є серйозною загрозою сталому розвитку країни. Погіршення якості ґрунту, води і повітря не тільки збільшує виробничі ризики в сільському господарстві, а й несе загрозу усій життєдіяльності населення. Крім кліматичних змін, стан навколишнього середовища та екологічна обстановка перебувають під тиском людського фактора, що включає нераціональне використання природних ресурсів (особливо водних), забруднення навколишнього середовища і неактивної участі громадскості в екологічному русі. Дуже часто люди не розуміють масштабів і серйозності екологічних проблем та їх негативних наслідків як для всього світу, країни, так і для окремо взятої родини, відсутність в більшості населення екологічної культури, розуміння глобальних проблем та шляхів їх вирішення на місцевому рівні  кожною людиною, лише загострює проблематику зміни клімату та не сприяє виконанню Україною міжнародних зобов’язань за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату. Найбільш гостро проблема відсутності поінформованості населення про основні ідеї сталого розвитку, обізнаності, низької екологічної культури стоїть в районних центрах, селах та селищах міського типу, де обмежені державні фінанси на цілі освіти взагалі не забезпечують потреб в екологічному вихованні.

На сьогодні в суспільстві існує низький рівень поінформованості та відповідно нерозуміння ролі та практичного внеску громади у розв’язанні глобальних екологічних проблем, не розвинута система формування екологічної культури, недостатньо уваги приділяється розвитку партнерства та співпраці з громадськістю з боку держави. Тому важливе підвищення рівня розуміння широким загалом проблем сталого розвитку, шляхів та засобів його реалізації, розвинення почуття причетності до цієї надзвичайно важливої справи, зацікавленості і відданості в її здійсненні. Шляхом поінформованості населення, заохочення до участі в обговоренні політики в галузі довкілля і сталого розвитку, формування у людей моделей поведінки і споживання, поглядів, переконань, звичок, прийняття цінностей, підходів, сумісних зі сталим розвитком. Основну роль тут мають відіграти розповсюдження інформації з питань сталого розвитку, координації цієї діяльності з ООН, іншими міжнародними організаціями, засобами масової інформації, громадськими організаціями, Ключовими темами освіти для сталого розвитку є: потреби та права майбутніх поколінь, збереження природних екосистем; повага до культурного, соціального і біологічного розмаїття;  якість життя людей; здоров'я та інші аспекти досягнення сталого  розвитку, формування дбайливого ставлення до рідної природи, зміни в поведінці кожної людини на користь сталості при виборі рішення, оцінюючи вигоди та затрати. Основні напрями формування екологічної культури не можуть бути ефективно реалізовані, якщо природоохоронні принципи не будуть впроваджені у суспільство шляхом масового виховання та пропаганди охорони довкілля.Сучасні освітні та комунікативні технології надають різроманітні можливості ефективного інформування усіх верств населення щодо сталого розвитку через широке застосування аудіовізуальних методів, особливо у сільській місцевості, створення мобільних просвітніх груп, підготовки теле- і радіопрограм, використання преси, інтернету, поєднання з іншими засобами інформації.


Основними напрямками поширення екологічних знань серед населення є:

 •     забезпечення відкритості інформації про стан навколишнього середовища;
 •     забезпечення доступу громадян до екологічної інформації, життєво важливої для їх безпеки;
 •     збільшення обсягів екологічної літератури, масових видань з питань охорони навколишнього середовища;
 •     прагнення обговорювати публічно актуальні питання охорони навколишнього середовища.

Проект впроваджується в чотирьох регіонах України - Житомирській, Луганській, Рівненській та Чернігівській областях. До впровадження проекту залучені неурядові громадські організації - партнери ГЕФ ПМГ, зокрема ГО «Розвиток і довкілля», ГО «За чисте довкілля», Рівненський державний аграрний коледж, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління.

Проектом підтримується робота Мережі ОГС ГЕФ, діяльність якої спрямована на об'єднання зусиль та розбудову партнерства шляхом поширення інформації про місію ГЕФ та ПМГ у сфері охорони довкілля, а саме: біорізноманіття, зміна клімату та адаптації, захист міжнародних вод, попередження деградації земель, зменшення впливу стійких органічних забруднювачів.

В рамках Проекту проводиться активна робота з підвищення загальної обізнаності, розуміння та навичок у населення, залучення широкої уваги громадськості про діяльність ГЕФ ПМГ в Україні.

Відповідальним партнером в рамках проекту за поширення інформації та розбудову комунікацій є Всеукраїнська екологічна газета "Розвиток та довкілля", в номерах якої подається інформація щодо новин та актуальних екологічних проблем, проведених заходів та екологічних акцій, діяльності регіональних громад, змін у екологічному законодавстві України тощо. В номері 10 (грудень 2013) - стаття Василя Кузьмича "Людина і довкілля", присвячена проблемам екології та впливу людини на довкілля.

22 березня - Всесвітній День Води. ГО "За чисте довкілля" спільно з громадськими організаціями навчальних закладів та колективу обласної бібліотеки проводять конференцію по темі "Стан та проблеми водних ресурсів Рівненщини".

конференція в бібліотеці

ПРОЕКТ №1: ПОШИРЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ  ПРО  ПЕРЕВАГИ  АЛЬТЕРНАТИВНИХ  ВИДІВ  ПАЛИВА   UKR\SGP\OP4\Y3\RAF\2010\13


В 2011 році при впровадженні «Проекту по виробництву альтернативного виду палива - деревних пеллет» в Рівненській області (с. Минькивці Дубенського р-ну) за сприяння ГЕФ ПМГ ПРООН в Україні, громадська організація "За чисте довкілля" активно сприяла поширенню обізнаності населення про переваги альтернативних видів палива. В рамках проекту нами було видано інформативні матеріали; брошури, буклети, флаєри, які популяризувалися на семінарах, зустрічах.

пеллети

ПРОГРАМА ПРОЕКТУ ВИКОНАНА, ЗБЕРІГАЄМО ЧИСТИМ ДОВКІЛЛЯ!

Громадська організація «За чисте довкілля» повідомляє: програму Проекту по виробництву альтернативного палива (деревних пеллет) та поширення обізнаності населення про переваги альтернативних видів палива, номер проекту  UKR\SGP\OP4\Y3\RAF\2010\13-«For clean environment» завершено.
Цех по виробництву деревних пеллет в с. Минькивці Дубенського району введено в дію.

У відповідності до вимог проекту проведені заходи по просвітницькій роботі - поширенню обізнаності населення про переваги альтернативних видів палива, а саме:

Проведено зустрічі та обговорення проекту з представниками влади Дубенського району. Проведено громадські слухання 27 березня 2011 року по темі: «Впровадження проекту по виробництву альтернативного палива (деревних пеллет) в селі Минькивці Дубенського району».
На підтримку проведення громадських слухань було зібрано 132 підписи жителів сіл Берег, Комарівка, Миньківці, Сапанівчик, Загорці, Семидуби Дубенського району та м. Дубне. Про хід громадських слухань було знято короткометражний відеофільм, доступний в інтернеті.

Проведені семінари:

 • 01.04.11 р. в м. Рівне по темі: «Переваги використання альтернативних видів палива: - 256 чол.
 • 27.04.11 р. в м. Дубне – «Екологічні та економічні переваги використання деревних пеллет» - 224 чол.
 • 25.05.11 р. в м. Рівне  -« Доцільність використання альтернативних видів палива, зокрема деревних пеллет» - 288 чол.
 • 26.10.11 р. в м. Рівне -  «Екологічні та економічні переваги використання альтернативних видів палива» - 304 чол.

На семінарах демонструвались відеофільми.

В школах, коледжах, у вузах, на підприємствах проводились уроки, лекції  для ознайомлення учнів, студентів, жителів області  з проблем охорони довкілля.

Для підвищення обізнаності населення розроблено та надруковано 11375 шт. буклетів, брошур, флаєрів на теми: «Альтернативне паливо – твоя енергетична незалежність», »Деревні пеллети – екологічне паливо», «Деревні пеллети – чисте довкілля», «Перший випуск продукції деревних пеллет в селі Миньцівці Дубенського району».

Друкована продукція була роздана учасникам громадських слухань, семінарів, учням шкіл, студентам коледжів та інститутів, жителям м. Рівне та Рівненської області під час збору підписів та опитування. Частину продукції передано Рівненській обласній бібліотеці для юнацтва, Рівненській обласній та районним бібліотекам.

Довготривалих ефектів від результатів впровадження проекту та можливості поділитися досвідом з іншими регіонами України досягнуто завдяки  інформаційній компанії в ЗМІ, обласному телебаченні, в Інтернеті, розміщенню статей в газетах та журналах регіону, на сайті ГО «За чисте довкілля».

Проведено моніторинги на теми : «Дослідження використання пеллет в регіоні», «Аналіз результатів впровадження проекту», «Обстеження обізнаності населення про альтернативні види палива», «Дослідження як проведення проекту вплинуло на обізнаність населення про альтернативні види палива».

Проводились моніторинги ходу впровадження проекту. Так, 28 червня 2011 року проведено моніторинг «Огляд робіт за «Проектом по виробництву альтернативного палива (деревних пеллет) та поширення обізнаності населення про переваги альтернативних видів палива» за період з 15.01.2011 р. по 30.06.2011 р. із залученням голови громадської організації «За чисте довкілля», директора ПП «Інтеграл», координатора проекту, голови Берегівської селищної Ради.

За підсумками результатів роботи по впровадженню  проекту було проведено заключний моніторинг 24 травня 2012 року з участю координатора проекту, представників Берегівської селищної Ради, ПП «Інтеграл» та ГО «За чисте довкілля».(Герасимчука В.А., Целюх С.М., Федорчука В.Ф., Рудича В.С., Кузьмича В.С.). Проведено аудиторську перевірку фінансової діяльності, дано оцінку ефективності впровадження проекту.

Головним результатом впровадження проекту є зростання поінформованості населення регіону про переваги використання альтернативних видів палива. Це дає можливість переконати людей в доцільності та важливості використання пеллет, їх екологічної та економічної привабливості.

З освоєнням потужності пеллетної лінії понад 20 сільських жителів будуть мати постійне місце роботи. Обсяги використання деревних пеллет в опалювальних системах закладів соціальної сфери (школах, дитячих садочках, медичних закладах), та в окремих будинках громадян будуть постійно зростати, що сприятиме зменшенню викидів парникових газів, збереженню чистим довкілля.

Громадськість  Берегівської селищної Ради, громадська організація «За чисте довкілля» вдячні Колективу Програм малих грантів ГЕФ в Україні за підтримку та надану можливість через грантові проекти впроваджувати такі важливі для наших людей соціальні та природоохоронні заходи.

пеллетний цех на Дубенщині

З впровадженням «Проекту по виробництву альтернативного виду палива - деревних пеллет та поширення обізнаності населення про переваги альтернативних видів палива» за сприяння ГЕФ ПМГ ПРООН в Україні в с. Минькивці Дубенського району сільське населення району почне більш активно долучатися до використання економічного та екологічного палива - деревних пелет - для обігріву власних будинків.

Впровадження Проекту - введення в дію цеху по виробництву деревних пелет - дозволяє раціонально використати деревні відходи лісопереробної промисловості, зменшити викиди в атмосферу забруднюючих газів, частково зняти проблему в районі з постачанням газу, підняти рівень знань населення. В процесі впровадження проекту все більша кількість населення долучається до вирішення соціальних та екологічних проблем місцевого самоврядування.

 

 
 
 
Оперативна розробка вебсайтів
 

Make a free website with Yola